Sokół Honda
numer telefonu: 0-81 746 40 76; e-mail: sklep@honda.sklep.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. ZASADY I INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

Właścicielem sklepu jest: Jarosław Kaczorowski i Małgorzata Kaczorowska prowadzący działalność gospodarczą jako: Lubelskie Centrum Motocyklowe “SOKÓŁ” ul.Montażowa 14, 20-214 Lublin
NIP:712-020-24-83, REGON: 430010043
Autoryzowany Dealer Honda Motor Europe oddział w Polsce, Autoryzowany Dealer Suzuki Motor Poland

Dane kontaktowe: tel: 0-81 7464076, tel. kom: 601247231 e-mail: sklep@honda.sklep.pl
Siedziba firmy czynna dla interesantów: poniedziałek - piątek: 9-17 sobota w okresie letnim (IV-VIII):09-13.


Rachunek bankowy:

PKO BP SA Nr konta: 39 1020 3147 0000 8602 0195 3025

§ 2
 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • LCM SOKÓŁ– należy przez to rozumieć Jarosława Kaczorowskiego i Małgorzatę Kaczorowską prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: Lubelskie Centrum Motocyklowe SOKÓŁ, ul. Montażowa 14, 20-214 Lublin, której nadano NIP: 712-020-24-83, REGON: 430010043
  • Użytkownikiem – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
  • Serwisem – należy przez to rozumieć prowadzony przez LCM SOKÓŁ na swoim portalu internetowym pod adresem: www.honda.sklep.pl
  • Produkcie– należy przez to rozumieć towary przeznaczone do sprzedaży, prezentowane w Serwisie, a w szczególności części motocyklowe i atv, części zamienne i akcesoria;
 • Regulamin określa zasady dokonywania przez LCM SOKÓŁ, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży Produktów Użytkownikom. Regulamin jest dostępny na stronie http://honda.sklep.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Użytkownika.
§ 3

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne w Serwisie. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia w Serwisie, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 4
 • Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać oferowane w nim Produkty.
 • Katalog w Serwisie jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, oraz nie może być traktowany jako oferta.
 • LCM SOKÓŁ zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych Produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Wszystkie ceny w katalogu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.
 • Przedstawione w katalogu ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 5
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie.
 • Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 • Istnieje także możliwość zamawiania produktów telefonicznie, lub emailem.
 • W przypadku wątpliwości lub pytań konsultanci LCM SOKÓŁ są przygotowani do udzielenia Użytkownikowi fachowej informacji. Wszystkie dane adresowe znajdują się w dziale "KONTAKT".
§ 6
 • Użytkownik może wybrać Produkt albo podczas przeglądania katalogu, albo za pomocą wyszukiwarki.
 • Po wybraniu Produktu należy kliknąć ikonę - "DODAJ DO KOSZYKA".
 • Na stronie koszyka można kształtować liczbę sztuk, weryfikować jego zawartość oraz kontynuować zakupy.
§ 7
 • Celem zakończenia zakupów Użytkownik winien kliknąć ikonę "ZAMÓW".
 • Następnie Użytkownik może wybrać opcje : "Jestem już zarejestrowany" - jeśli jest zarejestrowanym użytkownikiem.W tym momencie Użytkownik winien się zalogować, jeśli nie zrobił tego wcześniej. "Chcę się zarejestrować" – jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem. Tworząc konto w Serwisie Użytkownik będziesz mógł szybciej robić zakupy, śledzić status swoich zamówień i oglądać historię swoich zakupów.
 • Dane niezbędne do złożenia zamówienia oraz jego realizacji to:
  • nazwisko i imię / nazwę Użytkownika,
  • adres zamieszkania / siedziby Użytkownika,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2,
  • adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • numer NIP (w przypadku przedsiębiorców),
 • W celu przekazania zamówienia do realizacji należy kliknąć na ikonę "KONTYNUUJ".
 • Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez LCM SOKÓŁ przyjęcia zamówienia. W terminie 24 godzin od momentu doręczenia zamówienia do LCM SOKÓŁ, system teleinformatyczny LCM SOKÓŁ wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę jednostkową, ilość egzemplarzy, cenę całkowitą, nr zamówienia. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, Użytkownik może jeszcze odstąpić od umowy anulując zamówienie na swoim koncie w Serwisie. LCM SOKÓŁ zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 • LCM SOKÓŁ w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało złożone przez Użytkownika mającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji LCM SOKÓŁ nawiąże kontakt z Użytkownikiem poprzez dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Użytkownika będącego konsumentem w formularzu zamówienia LCM SOKÓŁ ma prawo do anulowania zamówienia.
 • Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
 • W wyniku złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup Produktów oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez LCM SOKÓŁ w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową".
 • Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny nr pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Użytkownika.
§ 8
 • Zamówienie zostanie zrealizowane przez LCM SOKÓŁ pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
 • Realizacja zamówień na niektóre towary, między innymi oryginalne części i akcesoria marki Honda, może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.
 • W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 1 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli LCM SOKÓŁ nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, LCM SOKÓŁ niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy konsumentem a LCM SOKÓŁ uważana jest za niezawartą.
 • Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub LCM SOKÓŁ otrzymał należność za zamówienie.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 3 do 7 (od trzech do siedmiu) dni. Przez realizację zamówienia należy rozumieć nadanie Produktu przedsiębiorcy świadczącemu usługi kurierskie.
 • Z przyczyn niezależnych od LCM SOKÓŁ termin realizacji zamówienia określony w ust. 5 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji LCM SOKÓŁ zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Użytkownik jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
§ 9
 • Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdej przesyłki dołączony będzie paragon lub faktura VAT wyszczególniające koszty transakcji.
 • Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 • LCM SOKÓŁ zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Serwisu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Serwisu.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 10
 • LCM SOKÓŁ realizuje zamówienia dotyczące Produktów w sposób wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 • Produkty dostarczane są za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie w jednej z poniższych sposobów:
  • za pobraniem,
  • bez pobrania – przedpłata,
  • Koszt dostawy Produktów pokrywa Użytkownik,
  • Koszt dostawy jest uzależniony od wagi przesyłki, czasu dostarczenia przesyłki, formy płatności oraz dostawcy. W przypadku wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
   • paczka do 30 kg bez pobrania 15 PLN brutto,
   • paczka do 30 kg pobraniowa 19 PLN brutto,
   • paczka powyżej 30 kg bez pobrania – cena ustalana indywidualnie z klientem
   • paczka powyżej 30 kg pobraniowa – cena ustalana indywidualnie z klientem
 • W przypadku, gdy Produkt ma zostać dostarczony Użytkownikowi poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, LCM SOKÓŁ po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dotyczącego Produktu zobowiązany jest poinformować Użytkownika o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia. Po wpłynięciu kwoty tytułem zapłaty ceny, LCM SOKÓŁ dostarcza Użytkownikowi zamówione Produkty w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w § 8 terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu, o czym LCM SOKÓŁ zobowiązany jest poinformować Użytkownika.
§ 11
 • Dostępne są następujące formy płatności za Produkty:
  • przy odbiorze - należność pobiera pracownik przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, który dostarcza przesyłkę,
  • przedpłata na rachunek bankowy LCM SOKÓŁ – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego LCM SOKÓŁ,
  • osobiście w siedzibie LCM SOKÓŁ – w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie LCM SOKÓŁ.
 • Wybór formy płatności należy do Użytkownika.
 • Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej wartości.
 • W przypadku wyboru płatności poprzez przedpłatę na rachunek bankowy, Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania należności na podany niżej rachunek bankowy w terminie do 7 dni, co pozwoli na realizację zamówienia (w tytule należy podać numer zamówienia.)
 • Lubelskie centrum motocyklowe “SOKÓŁ”
  ul. Montażowa 14, 20-214 Lublin
  Rachunek bankowy:
  PKO BP SA
  Nr konta: 39 1020 3147 0000 8602 0195 3025
  Nr zamówienia: ______________

IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

§ 12
 • LCM SOKÓŁ odpowiada wobec Użytkownika, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 • Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy zawarte w Kodeksie cywilnym mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.
 • Użytkownik posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej Produktów w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej Produktów wymaga oświadczenia Użytkownika złożonego na piśmie. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.
 • Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
 • Zarówno odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru, jest w oryginalnym opakowaniu.
 • Cena uiszczona za zakupiony i zwrócony towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez LCM SOKÓŁ, przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Użytkownik ponosi koszty związane z przesyłką towaru.
 • Na podstawie art. 10 ust. 3pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U z dnia 31 marca 2000 r.) LCM SOKÓŁ nie przyjmuje zwrotów towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Na podstawie art.10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) LCM SOKÓŁ nie zwraca kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą lub kredytową.
§ 13
 • W celu zgłoszenia przez Użytkownika niezgodności z umową zakupionych Produktów lub zgłoszenia skorzystania przez Użytkownika z rękojmi, należy pobrać i wypełnić formularz dostępny w Serwisie w sekcji "Informacje".
 • Użytkownik dostarczając LCM SOKÓŁ Produkt, którego dotyczy zgłoszenie, winien załączyć do niego kserokopię dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).
§ 14
 • LCM SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  • niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie Produktu, ani za niezgodny z zaleceniami producenta montaż Produktu.
  • towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,
  • towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,
  • towary używane po stwierdzeniu wady.
 • Każda wątpliwość dotycząca montażu określonego Produktu powinna być skonsultowana z profesjonalnym serwisem we własnym zakresie przez Użytkownika.
 • LCM SOKÓŁ oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru Produktu do potrzeb Użytkownika.
 • Niektóre z Produktów dostępnych w katalogu nie mogą być wykorzystane do poruszania się po drogach publicznych.
 • LCM SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Produktu w sposób niezgodny z prawem.
§ 15
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy Produktu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
 • W przypadku nie dopełnienia formalności z ust. 1 LCM SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za tak powstałe uszkodzenia.
§ 16

Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta Produktu. Gwarancją objęte są Produkty, które zostały dostarczone Użytkownikowi wraz z gwarancją pisemną, zawierającą jej warunki.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

§ 17
 • LCM SOKÓŁ zapewnia, iż dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych LCM SOKÓŁ
 • Administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest LCM SOKÓŁ.
 • W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 • Każdy Użytkownik może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
 • LCM SOKÓŁ nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkownikach i zakupach dokonanych przez Użytkowników. Serwis dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Użytkowników oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
 • Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje prawidłowe wykonywanie przez LCM SOKÓŁ umowy zawartej z Użytkownikiem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18
 • W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Produktów w Serwisie stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 • LCM SOKÓŁ uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku:
  • dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  • zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  • siły wyższej,
  • zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych LCM SOKÓŁ w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.
 • O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu LCM SOKÓŁ zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.honda.sklep.pl Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez LCM SOKÓŁ zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na Produkty złożone przez Użytkowników po wejściu w życie tych zmian.
 • Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu LCM SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów,
  • problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których LCM SOKÓŁ przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mogł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  • korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od LCM SOKÓŁ.
 • Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone w Serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.). Opisy zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w sklepie oraz ich kopiowanie dla celów komercyjnych jest zastrzeżone formą prawną.
 • W celu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, powinien on posiadać:
  • dostęp do Internetu,
  • przeglądarkę internetową Internet Explorer, MozzillaFirefox lub innej odpowiedniej przeglądarki,
  • adres poczty elektronicznej.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zmiany nazwy LCM SOKÓŁ nie stanowi zmiany Regulaminu.